KUSHTET DHE KONDITAT PER KRYERJEN E SHERBIMIT NGA MR.COURIER

Për dërgimin e dokumentave dhe të pakove nëpërmjet Mr.Courier, dërguesi është dakort me kushtet dhe penelitetet që përmënden në këtë formular. Asnjë përfaqësues agjent ose nëpunës i Mr.Courier, as dërguesi nuk ka të drejtë te ndryshoj ose të heqë kushtet dhe konditat e përmëndura mëposhtë.

Neni 1:  Formulari shoqërues i dërgesës se Mr.Courier është një formular i padiskutueshëm dhe dërguesi njeh që ky formular u plotësua nga vetë ai ose Mr.Courier për llogari të tij. Dërguesi dëshmon  dhe pranon, se është pronari ose përfaqësues i pronarit të objekteve që transportohen, të cilat përshkruhen në faqen e parë. Gjithashtu ai deklaron se me anën e këtij formulari pranon kushtet dhe konditat e transportit të Mr.Courier.

Neni 2: Dërguesi garanton që:

  1. Cdo zë që përshkruhet ne faqen e parë është përshkruar saktësisht dhe në përputhje me ligjin.
  2. Në objektin që dërgohet janë shënuar saktësisht pikat e duhura, të dhënat dhe adresa e marrësit.
  3. Objekti që dërgohet është amballazhuar në mënyrën e duhur për të siguruar dërgimin e sigurtë të tij.
  4. Do të paguajë të gjitha shpenzimet e mundëshme shtesë, që rezultojnë gjatë dërgimit, kthimit ose magazinimit te objekteve.

Neni 3: Mr. Courier ka të drejtë por nuk është i detyruar të kontrollojë objektin, të cilin e merr përsipër ta dorëzojë. Mr. Courier ka të drejtë të mos avancoje në përmbushjen e dërgeses nëse ka shënja të përmbajtjes së ndaluar ose të dhëna të pamjaftueshme të dërguesit.

Neni 4:  Mr. Courier ka të drejtë të mbajë ose të mos dorëzoj mallin që transporton, me qëllim sigurimin e shpenzimeve të transportit , shpenzimet e ngarkimit … etj ) deri sa të paguhen.

Neni 5: Mr.Courier kryen dërgesa me debitim të marrësit. Në rast mospranimi të dërgesës së shpërblimit nga ana e marrësit, për cfardo arsye qoftë, dërguesi merrë përsipër pagesën ndaj Mr.Courier.

Neni 6: Mr.Courier kryen shërbimet e “ parapagesës per blerjen e porositur“ dhe atë të “ pagesës në momentin e dorëzimit ” duke marre porosi dhe në formë jo të shkruar ( me telefon ose mjete të tjera komunikimi ). Në këto raste porositësi ka të drejtat dhe detyrimet e “ dërguesit “ të përshkruar ne formular.

Neni 7: Mr. Courier i paguan një përdoruesi të shërbimit postar një shumë ekuivalente me shumën e dëmit të shkaktuar, por jo më shumë se kufiri maksimal, i përcaktuar në pikën 1 të këtij neni.

1. Dëmshperblimi maksimal është:

a) për humbjen, demtimin apo vjedhjen e një objekti të siguruar, sa vlera e dëmtuar, por jo më shumë së vlera e deklaruar e objektit postar;

b) për humbjen apo vjedhjen e një objekti postar, letër të regjistruar, 2000 ( dy mijë) lekë;

c) për humbjen, vjedhjen ose dëmtimin e një koliposte të regjistruar, 5000 ( pesë mijë ) lekë;

Çdo transportim ndërkombëtar udhëhiqet nga kushtet dhe kufizimet e konventave ndërkombëtare CMR,Varshavës , COFIT-CIM, që janë në fuqi.

Neni 8: Mr.Courier bën çdo përpjekje dhe ndërmer çdo veprim për të arritur dorëzimin sa më shpejt në përputhje me programin e veprimtarisë së saj. Por në asnjë rast nuk mban përgjegësi për vonesën e marrjes, transportimit ose dorëzimit të çdo dërgese apo për çfarëdo humbje, dëmtim, dorëzim të keq apo mos dorëzim që i detyrohet shkaqeve të paparashikuara kryesisht:

  1. Për shkak të ngjarjeve të papritura që ndodhin objektivisht jashtë mundësive njerëzore (aksident, kushte të këqija atmosferike, vonesë e mjeteve të transportit etj.)
  2. Për shkak të veprimeve neglizhuese ose udhëzimeve të gabuara të dërguesit ose të marrësit apo personave të tretë që kanë interes nga dërgesa konkrete.
  3. Për shkak të përmbajtjes së dërgesës së cilës mund t’i shkaktohet dëmtimi i veçantë, ndryshim ose shkatërrim.

Neni 9: Mr.Courier nuk merr përsipër dërgimin dhe transportimin e objekteve postare kur ky transportim është në kundërshtim me ligjin ose ka të bëjë me objekte që nuk i pranon për dërgim IATA. Në çdo rast ajo nuk merr përsipër kryerjen e transportit të parave.

Neni 10: Për cdo mosmarveshje organi superior pë mund ti zgjidhë ato është gjykata.

Neni 11: Çdo përdorues i shërbimit postar mund të paraqesë ankimim me shkrim brënda 30 ditëve nga kryerja e shërbimit nga Mr.Courier.